call for papers

Call for papers: Expertise en kennis in medische en borginteracties (pdf-versie)

In gezondheidscommunicatie spelen verschillende domeinen van expertise een belangrijke rol. Een consult tussen een zorgprofessional en een patiënt kan bijvoorbeeld gezien worden als een ontmoeting tussen twee experts: aan de ene kant een patiënt die direct toegang heeft tot zijn/haar klacht en de effecten van deze klacht op het dagelijks functioneren; aan de andere kant de zorgprofessional die medische expertise bezit op het gebied van diagnose en potentiële behandelingen. Daarnaast brengt de patiënt, in het tijdperk van de zogenaamde ‘expert patiënt’ en van een groeiende belangstelling in en toegang tot (online) informatie over gezondheid en geneeskundeonderzoek, steeds vaker (veronderstelde) medische expertise binnen in de communicatie met zorgverleners. Met deze verschillen in expertise (epistemische rollen) zijn ook verschillende rechten en plichten verbonden (deontische rollen). In de behandelfase komen deze rollen samen en moeten zorgprofessional en patiënt gezamenlijk tot een besluit komen over de behandeling. In de professionele praktijk wordt dan van shared decision making of van informed decision making (bijvoorbeeld bij genetische screening) gesproken. Hetzelfde spanningsveld doet zich ook voor bij schriftelijke communicatie met patiënten. Zorgprofessionals moeten daarbij steeds rekening houden met het vooronderstelde kennisniveau en andere vooronderstelde gezondheidsvaardigheden bij hun patiënten.

Daarnaast is een juiste afstemming van schriftelijke communicatie op de gezondheidsvaardigheden van een zeer gevarieerde groep patiënten in de verschillende fasen van het zorgtraject ook van wezenlijk belang voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Daarbij moet niet alleen aandacht zijn voor wat er moet worden gecommuniceerd, maar ook voor de juiste vorm en het juiste medium.

Deze afstemming in communicatie tussen zorgprofessional en patiënt speelt een cruciale rol in de uiteindelijke uitkomst van het zorgtraject. Dit kan aanleiding geven tot complexe onderhandeling van rechten tussen zowel zorgprofessionals en patiënten enerzijds, als zorgprofessionals onderling anderzijds. Het ontbreken van afstemming kan leiden tot verzet rond de te ondernemen onderzoeken, diagnose en behandeling. Bovendien hangen ze, in brede zin, samen met identiteitsconstructie, en zijn ze verbonden aan sociale, culturele en andere constructies van gezondheid, ziekte, gezondheidszorg.

Met dit themanummer willen we relevante aspecten rond het afstemmen van kennis en expertise tussen patiënt en zorgprofessionals exploreren vanuit een brede taalbeheersingsaanpak. Dit kan op het microniveau van tekst en interactie, op het hogere niveau van discours, en alles daartussen.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit themanummer? Stuur dan vóór 7 november een abstract van maximaal 200 woorden naar Jana Declercq (j.h.m.declercq@rug.nl). U ontvangt dan uiterlijk 14 november een uitnodiging voor een volledige versie. De deadline voor de uiteindelijke bijdragen is 15 januari 2020. Definitieve plaatsing van het artikel wordt in een double blind reviewprocedure beslist.  

Jana Declercq
Tessa van Charldorp
Mike Huiskes